Privacy Policy

Deze ‘’Privacy en Cookie Verklaring’’ regelt hoe Miles & Mates als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren die betrekking hebben op bezoekers van de website van Miles & Mates.

Wij nodigen u uit om deze Privacy en Cookie Verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Miles & Mates op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Miles & Mates met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website https://www.milesandmates.be en onze diensten  gaan wij ervan uit dat u met deze Privacy Verklaring akkoord gaat. Indien niet, bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten.

De Privacy en Cookieverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1 – Algemeen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Miles & Mates de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: 

 • Miles & Mates, waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te Hefveldstraat 98, 3500 te Hasselt.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die worden verzameld

Miles & Mates kan persoonlijke gegevens verzamelen die door u of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website of haar diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:

Activiteit

Persoonsgegevens

Juridische basis

Context

Bezoeken van de website

 • IP-adres
 • cookies 
 • verbindingsmomenten
 • internetpagina’s
 • klikgedrag, logboeken 
 • gebruiksgegevens

Toestemming

 

De website kan gebruiksgegevens en andere gegevens over uw interacties met de website van Miles & Mates  verzamelen.

Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies (zie art. 7 Cookies).

Miles & Mates contacteren

 • Naam
 • E-mail
 • Positie
 • Organisatie
 • Telefoonnummer

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wanneer u contact opneemt met ons m.b.t.  met betrekking tot Miles & Mates via e-mail of telefoon, kunnen wij de informatie die u aan ons verstrekt, verzamelen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Miles & Mateszullen de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

Activiteit

Doel

Bezoeken van de website

Wij verzamelen deze gegevens om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om ons in staat te stellen onze website te optimaliseren. De informatie die door cookies op de website wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden (zie art. 7 Cookies voor meer informatie).    

Certain data, such as logs, allows us to resolve any problems/bugs you report.

Miles & Mates contacteren

Wij verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op uw vragen of zorgen met betrekking tot ons initiatief Miles & Mates.

3.2. Direct marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van promoties en informatie via e-mail en telefonisch over Miles & Mates en de diensten van Miles & Mates.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm of u hebt het inschrijvingsformulier voor een actie ingevuld, kan Miles & Mates uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Miles & Mates, Miles & Mates en hun diensten. 

Daarnaast kan Miles & Mates uw gegevens ook doorgeven binnen hun partner netwerk, met het oog op indirect marketing. Dit echter enkel indien u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kunt ook contact opnemen met Miles & Mates via jelle@milesandmates.be, daarbij gevoegd een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

3.3. Doorgifte aan derden

Miles & Mates behandelt uw gegevens met de grootste zorg en delen uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Voor bovengenoemde doeleinden kan Miles & Mates uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

 • derden die Miles & Mates bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van reporting, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat aan een derden de opdracht gegeven wordt om de persoonsgegevens te  verzamelen, te verwerken en/of te analyseren. Verder kan het nodig zijn om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zodat Miles & Mates in staat is om een product of dienst te leveren die u heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen en is verboden. 
 • Aan andere derden zal Miles & Mates de persoonsgegevens van u nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zouden gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. 

Miles & Mates bewaart uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Bepaalde verwerkers van Miles & Mates zou echter ook persoonsgegevens buiten de EER kunnen verwerken. Met deze verwerkers heeft Miles & Mates in een adequaat beschermingsniveau voorzien door modelcontractbepalingen af te sluiten die gebaseerd zijn op de geldende modelcontractbepalingen van de Europese Commissie inzake gegevensbescherming. 

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Miles & Mates uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Miles & Mates zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Activiteit

Bewaartermijn

Bezoeken van de website

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 2 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie artikel 7.

Miles & Mates contacteren

Miles & Mates zal de gegevens bewaren totdat u zich uitschrijft.

Deelname aan acties

De gegevens worden bewaard totdat u zich uitschrijft.

Artikel 5 – Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Miles & Mates te contacteren, per mail naar jelle@milesandmates.be met daarbij gevoegd een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Deze kopie wordt enkel gebruikt om u te kunnen identificeren en uw verzoek te authentificeren. Daarna worden deze gegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.

5.1. Recht van toegang en inzage

U kunt Miles & Mates elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft te allen tijde het recht Miles & Mates te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

5.3. Recht van verzet

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om Miles & Mates te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerking verantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

5.6. Automatische beslissingen en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering.

5.7. Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om vergeten te worden en uw gegevens volledig te laten deleten uit onze bestanden voor zover dit geen contractuele bepaling of verplichting van onzentwege of van uwentwege naar ons dwarsboomt. Wel zullen wij uw belangrijkste gegevens bijhouden voor redenen om te kunnen aantonen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd. Deze lijst zal enkel 5 jaren worden bijgehouden. Daarna heeft u niet langer het recht ons te vragen te bewijzen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd.

5.8 Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

Tel +32 (0)2 274 48 00, 

Mail: contact@apd-gba.be 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Beveiliging van persoonsgegevens

Miles & Mates hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder hun controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Miles & Mates neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Miles & Mates gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Miles & Mates onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Miles & Mates u evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy en Cookie Verklaring.

Artikel 7 – Cookies

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website uw handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties, …) onthouden gedurende een zekere periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer je de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, jouw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

Waarom gebruikt Miles & Mates cookies? 

De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zo zorgen cookies ervoor dat wanneer u de website bezoekt uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kunnen we zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren.

Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden.

Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen waarover later meer. 

Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die op de website van Miles & Mates worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de website.  

Soort 

Functie 

Essentiële/Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies 

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het de toegang tot inhoud op de website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen ons om de prestaties van de website te verbeteren.  Deze cookies identificeren u niet als individu.

Advertentie cookies

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op onze website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die u hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Third party cookies

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door Miles & Mates worden beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden. 

First Party Cookies 

Domeinnaam: milesandmates.be

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

_cfduid

Essentieel

De cookie is ingesteld door CloudFare. De cookie wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

1 maand

_zlcmid

Functioneel

Deze cookie wordt gebruikt door Zendesk live chat en wordt gebruikt om de live chat-ID op te slaan.

1 jaar

_hstc

Analytisch

Deze cookie is ingesteld door Hubspot en wordt gebruikt voor het volgen van bezoekers. Het bevat het domein, utk, de initiële tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (in stappen voor elke volgende sessie).

1 jaar

hubspotutk

Analytisch

Deze cookie wordt door HubSpot gebruikt om de bezoekers van de website bij te houden. Deze cookie wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van formulieren en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.

1 jaar

_hssrc

Essentieel

Deze cookie is ingesteld door Hubspot. Wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot de cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe sessie.

Permanent

_hssc

Functioneel

Deze cookie is ingesteld door HubSpot. Het doel van de cookie is om sessies bij te houden. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in het __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke pageView in een sessie) en session start timestamp.

30 minuten

Third Party Cookies

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

AWSALB

 

AWSALB is een cookie die wordt gegenereerd door de Application loadbalancer in de Amazon Web Services. Het werkt iets anders dan AWSELB.

Domein: widget-mediator.zopim.com

1 week

AWSALBCORS

 

Domein: widget-mediator.zopim.com

 

fr

Advertentie

Domein: .facebook.com

 

Uw toestemming

Indien u voor de eerste maal onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up, waarbij u verzocht wordt om in te stemmen met de manier waarop wij cookies gebruiken. We geven u ook de mogelijkheid om uw cookie-voorkeuren in te stellen en/of te wijzigen. U kunt per type cookie aangeven of u dit wilt of niet. Het uitschakelen van bepaalde cookies kan echter tot gevolg hebben dat uw gebruik van de website minder aangenaam en vlot verloopt. Deze pop-up bevat een link naar deze Cookieverklaring.

Door onze website te bezoeken aanvaardt u de manier waarop wij cookies gebruiken in overeenstemming met de Privacy en Cookieverklaring Cookiebeleid. 

Cookies beheren

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een “do not track”- of “DNT”-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Miles & Mates reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op onze website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link: 

http://www.allaboutcookies.org/ 

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link: 

http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy en Cookie Verklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy en Cookie Verklaring.

Artikel 9 – Vragen

Als u nog vragen of verzoeken heeft over het privacy- of cookiebeleid van Miles & Mates, kunt u contact met ons opnemen via jelle@milesandmates.be. 

Scroll naar boven
Spring naar de inhoud